Etablerte miljøkrav og -mål

Såpe og Kjemikalier

Utslipp av såpe og kjemikalier skal minimeres og det skal benyttes produkter som tilfredsstiller kravene til Svanen. Vi har som en følge av dette i år 2008 byttet ut fire av våre hovedvaskemidler som ikke tilfredstilte disse kravene.   

Transport

Distribusjon skal optimaliseres for å redusere utslipp fra transportmidler. Det stilles krav til transportør for å dokumentere miljøtiltak. I 2011 har over 80 prosent av våre sjåfører gjennomført kurs for miljøvennlig kjøring. Dette er et tiltak vi har iverksatt for å bevisstgjøre våre sjåfører i å kjøre rasjonelt med sikte på å forbruke mindre drivstoff. 

Produksjonsprosess og innhold av miljøfarlige stoffer

Fokus på å minimere utslipp av miljø- og helseskadelige stoffer er essensielt i hele vår produksjon. Vi skal unngå bruk av miljøfarlige stoffer, aktivt søke substitutter og bare bruke stoffer som oppfyller kravene til Svanen.

Støy, energi- og vannforbruk

Støy påvirker vårt arbeidsmiljø og skal derfor minimaliseres. Ved investering i nye maskiner blir støy et av kriteriene for beslutning.

Vår bedrift skal tilpasses slik at vi til enhver tid bruker minimalt med energi pr. produsert kilo tøy. Forbruket skal tilfredsstille kravene til Svanen. Energiforbruk per kilo vasket tøy følges daglig og rapporteres til styret. Energieffektiv teknologi prioriteres ved nye investeringer i maskiner og utstyr.

Vann er en knapp og kostbar ressurs, men en nødvendig innsatsfaktor i vår virksomhet. Forbruket skal reduseres ved anvendelse av ny teknologi og forbruket skal innfri kravene til Svanen. Vi gjenvinner vann i stadig større grad enn tideligere.  

Levetid, bruksegenskaper og flerbruksmuligheter

Vi skal styre våre prosesser slik at tekstiler og ressurser i vår virksomhet har lengst mulig varighet. 

I den grad kunders kvalitetskrav kommer i konflikt med bedriftens miljøpolitikk, skal en søke å påvirke kunder til å foretrekke miljøvennlige alternativ.

Tekstiler som er utslitt skal ikke kastes, men selges som filler til industri eller gjenvinnes på annen måte. Vi leverer regelmessig tekstiler til nødhjelp. 

Emballasje og spesialavfall

Bedriften leverer sine tjenester til kunder i emballasje som kan gjenbrukes og som har lang levetid. Bedriften skal i sine innkjøp preferere leverandører som tar tilbake emballasje for gjenbruk.

Alt avfall som inneholder miljøfarlige stoffer skal behandles som spesialavfall av bedrifter som har offentlig autorisasjon til slik avfallsbehandling. For øvrig skal avfallsbehandlingen følge kravene til Svanen.

Tekstiler

Det skal stilles miljøkrav til leverandører av tekstiler ved at de oppfyller kravene i Svanen, EU-blomsten eller tilsvarende.

Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000