Vår miljøpolitikk

- Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i alle ledd

Nor Tekstil skal være ledende når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Målsetningen skal sikres ved å etablere hensiktsmessige styringssystemer i henhold til kriteriene i anerkjente standarder og myndighetskrav. Dette innebærer at vi forplikter oss til:

  • å overholde lovbestemte krav til arbeidsmiljø og til vern om det ytre miljø, samt myndighetskrav knyttet til leveranser av våre varer og tjenester
  • å forebygge uhell og hendelser som kan føre til skade på helse og miljø, eller til redusert kvalitet på våre tjenester
  • å kontinuerlig arbeide for et bedre arbeidsmiljø, økt sikkerhet og bedre vern om det ytre miljø
  • å kontinuerlig forbedre våre styringssystemer og prosesser for å sikre samsvar med krav fra kunder, myndigheter og andre interesseparter
  • å stille krav til underleverandører og andre samarbeidspartnere når det gjelder HMSK

Vi har en nullvisjon når det gjelder arbeidsrelaterte helseskader og utilsiktede hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for helse, ytre miljø og evnen til å levere riktig kvalitet på våre tjenester.

Nor Tekstil har mål om å redusere miljøpåvirkningen fra sin virksomhet i form av utslipp av klimagasser og forbruk av energi, vann og kjemikalier samt minimering og kildesortering av avfall. Gjennom god kartlegging og overvåking av produksjonsprosessene skal det settes i verk tiltak for å oppnå målsetningene. Ved investeringer i nytt produksjonsutstyr, skal det stilles strenge krav om betydelige reduksjoner i miljøpåvirkningen fra produksjonsprosessene.

Nor Tekstil skal kommunisere sin miljøpolitikk, miljøpåvirkning og sitt forhold til miljøstyring og miljøforbedring til allmennheten, egne ansatte, kunder og leverandører.

Ledelsen i Nor Tekstil skal legge til rette for og stille nødvendige ressurser til rådighet for å oppnå de målene som er uttalt. 

Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000