Miljøregnskap og -rapportering

- Et godt grunnlag for aktiv målstyring

Nor Tekstil har de siste årene satset stort på å bli ledende på miljø innenfor vaskeribransjen i Norge. Vi er nå stolte over å kunne presentere våre miljørapporter for våre ansatte, kunder og leverandører.

NS-EN ISO 14001 stiller strenge krav til kontinuerlig kontroll med og oppfølging av virksomhetens miljøpåvirkning. For å ha en god kontroll med utslipp og energiforbruk er det nødvendig med gode rutiner for måling og rapportering. Alle avdelinger har kontinuerlig logging av alle vesentlige miljøparametere som:

  • mengde vasket tøy   
  • liter olje/gass pr. kg. vasket tøy
  • strømforbruk pr. kg. vasket tøy
  • såpeforbruk pr. kg. vasket tøy
  • vannforbruk pr. kg. tøy

Verdiene blir lest av daglig og unormale verdier blir behandlet som avvik i vårt avvikssystem. Hver måned blir de målte parameterne lagt inn i logg på felles server og unormale verdier kontrolleres. Ansvarlig for Miljø og Kvalitetsstyring utarbeider rapport til konsernledelse vedrørende status på miljøområdet. Ut fra rapporterte verdier genereres oversikter over konsernets totale miljøpåvirkning i form av:

  • energi-, vann- og kjemiforbruk
  • utslipp av partikler, NOx, svovel og CO2

Med basis i innrapporterte data fra alle avdelinger utarbeides månedlig miljøregnskap. Disse rapportene inngår også som et fast punkt i konsernets styremøter. All rapportering brukes aktivt til målstyring.  

Nor Tekstil sitt konsernstyre anser miljøarbeid som en verdiøkende aktivitet. God miljøprofil gir konkurransekraft både i kundemarkeder og i arbeidsmarkedet. Ved å følge ovenfor nevnte parametere opprettholder styret fokus på miljørelaterte investeringer. Styret bidrar på denne måten med å støtte opp om konsernets mål om kontinuerlig miljøforbedring. 

Foruten besparelser for miljø er det styrets oppfatting at investeringer for å redusere utslipp gir selskapet merverdi i form av økte økonomiske resultater på lang sikt. 

Kontakt oss i dag!
— Tlf: 415 67 000