Etisk handel og samfunnsansvar

Nor Tekstil har sterkt fokus på rettferdig handel og samfunnsansvar.

Nor Tekstil handler tekstiler hovedsakelig fra europeiske agenter. Det meste av tekstilproduksjonen foregår i Asia, men vi handler også med produsenter i europeiske land. Selskapet ser det som strategisk viktig å ha klare krav og retningslinjer knyttet til etisk handel.

Code of Conduct og krav til samarbeidspartnere

Vi bruker våre etiske retningslinjer/Code of Conduct aktivt overfor våre samarbeidspartnere, hvor krav til vårt samarbeid tydeliggjøres. Våre leverandører må godkjenne og signere våre retningslinjer og aktivt arbeide i sin leverandørkjede for å sikre etterlevelse av kravene.

Retningslinjene setter krav til produksjons- og arbeidsforhold basert på anerkjente FN- og ILO-konvensjoner, og våre leverandører må garantere at kravene i de etiske retningslinjene overholdes.

Overfor våre tekstilleverandører kreves det at samtlige varer leveres i henhold til standard Social Accountability 8000 (SA 8000) eller tilsvarende, hvilket også nedfelles i rammeavtaler med leverandørene.

Det stilles strenge krav til våre tekstilleverandører når det gjelder tekstilkvalitet. Alle tekstiler i vårt sortiment er godkjent i henhold til Øko-Tex Standard 100 eller tilsvarende.

Oppfølging av leverandører og produsenter

Vi besøker regelmessig virksomheter vi får leveranser fra. I disse besøkene treffer vi alltid toppledelse og ofte eiere fra våre tekstilleverandører. I denne dialogen tar vi opp temaer som omfatter barnearbeid, arbeidsmiljø, arbeidstider etc. Vi kan ikke dokumentere virkningen av dette, men vi tror at vår dialog har betydning for hvordan våre leverandører organiserer sin virksomhet. Dialog er etter vår oppfatning en forutsetning for å forbedre arbeidsvilkår for de som arbeider i denne industrien. I 2018 besøkte vi tekstilfabrikker i India i byene Faisalabad, Islamabad og Karachi.

Vi krever egenrapportering fra våre leverandører som omfatter etiske krav, beskriver verdikjeder og risiko.

Vi påser at våre leverandører har systemer og rutiner for å følge opp sin verdikjede for å sikre etterlevelse.

Medlemsskap i Initiativ for Etisk Handel (IEH)

IEH benyttes som en samarbeidspartner, ressurssenter og pådriver for etisk handel. Deres formål er samarbeid og handel som sikrer menneske- og arbeidsrettigheter, utvikling og miljø. Vi har vært medlem siden 2009 og har hatt anledning til å utvikle gode og velfungerende rutiner for å stille krav til våre leverandører.

Gjennom årlig rapportering til Initiativ for Etisk Handel, samt våre daglig interne rutiner i våre styringssystemer sikrer vi at den standard vi har satt for handel etterleves i praksis. 


I november 2018 inngikk vi en partneravtale med UNICEF Norge: